Condiţii Generale Comerciale

Condiţii Generale Comerciale pentru Livrări de Produse şi Servicii ale Sartorom Impex SRL

1. Preambul

Prescurtări: Sartorom pentru societatea comercială sau firma Sartorom Impex SRL şi CGC pentru Condiţii Generale Comerciale.

Condiţiile Generale Comerciale (CGC) de mai jos sunt valabile pentru şi se aplică tuturor ofertelor de livrări produse şi servicii ale firmei Sartorom, pentru îndeplinirea îndatoririlor rezultate din acceptarea comenzilor beneficiarilor, pentru confirmările de comandă, devizele, facturile şi alte documente emise de firmă către beneficiari. Acestea sunt deci valabile şi pentru orice viitoare relaţii de afaceri, neexistând obligatia menţionării lor în mod special. Confirmări din partea beneficiarului cu referire la propriile sale condiţii de afaceri sau achiziţie sunt declarate prin prezenta în mod explicit ca nefiind valabile.

Contractele comerciale de furnizare produse şi servicii emise de către Sartorom înglobează prevederile CGC, acolo unde nu sunt specificate distinct alte condiţii sau unde subiectul nu este tratat deloc.

Eventuale abateri de la aceste condiţii de afaceri sunt luate în considerare numai cu confirmarea prealabilă în scris a firmei Sartorom. Emiterea comenzilor ferme către Sartorom de către beneficiari presupune acceptarea tacită a CGC ale firmei Sartorom.

2. Oferte

Ofertele Sartorom au valabilitate implicită de:

30 de zile de la data emiterii pentru ofertele emise în Euro
5 zile de la data emiterii pentru ofertele emise în RON

Acceptarea ofertei de către beneficiar la o dată ulterioară expirării ofertei nu obligă firma Sartorom la menţinerea preţului ofertat.

Beneficiarul are responsabilitatea verificării conformitatăţii tehnice a ofertei cu cerinţele şi necesităţile sale.

Sartorom nu este responsabilă pentru anulări ale valabilităţii ofertei în situaţiile în care în termenul de valabilitate al ofertei producătorul sistează producţia mărfii ofertate sau înlocuieşte acea marfă cu alta de generaţie mai nouă, modificând caracteristici tehnice şi/sau de preţ. Sartorom va informa în cazul unei comenzi emise pe baza respectivei oferte beneficiarul asupra schimbărilor survenite, urmând a decide de comun acord asupra procedurilor ulterioare.

3. Comenzi

Comenzile beneficiarilor către Sartorom sunt luate în considerare dacă sunt emise pe foaie cu antet cu toate datele de identificare, semnate de către o persoană împuternicită, cu precizarea funcţiei deţinute, şi ştampilate. Ele pot fi trimise pe fax sau ca fişier pdf sau scanate pe e-mail sau trimise în original la sediul Sartorom.

Comenzile telefonice sau prin e-mail simplu au valoare informativă şi trebuie urmate de comanda formală descrisă mai sus.

Valoarea minimă a comenzii acceptabile pentru o livrare individuală a unui produs de la un producător din portofoliul Sartorom este de 500 €. Comenzi mai mici decât această sumă vor fi procesate în următoarele condiţii:

vor sta în aşteptare până la cuplarea lor cu alte comenzi ale altor beneficiari până la convergenţa sumei de 500 € sau
beneficiarul achită costurile suplimentare generate de comanda sa (transport, procesare la producător)

Valorile comenzilor de servicii nu sunt condiţionate de o sumă minimă.

4. Condiţii şi costuri de anulare a comenzii

Beneficiarul are la dispozitie 3 zile lucrătoare pentru a anula comenzi uzuale. Comenzile de livrări urgente nu se pot anula.

În mod absolut excepţional, o comandă poate fi anulată numai dacă producătorul îşi dă acordul de a nu mai livra, respectiv de a accepta returnarea marfii, şi cu suportarea de către beneficiar a costurilor de anulare, care pot include transportul, asigurarea, costuri de manipulare, operare, procesare a comenzii etc. şi care fie se reţin din avansul plătit, fie se facturează separat.

Marfa se acceptă retur numai în ambalaj original, în perfectă stare de funcţionare şi fără urme de uzură.

Neîndeplinirea condiţiilor de anulare şi/sau returnare stipulate mai sus obligă beneficiarul la achitarea integrală a comenzii.

5. Modalităţi de plată. Termen de plată. Penalităţi de întârziere la plată. Curs valutar.

Plata se efectuează de către cumpărător, la alegere, astfel:

în numerar contra factură şi chitanţă pentru sume de maxim 5000 RON
bilet la ordin, pentru toată suma comenzii, la emiterea acesteia
cec pentru toată suma comenzii, la emiterea acesteia.
ordin de plată pentru toată suma comenzii, la emiterea acesteia
avans 50% cu ordin de plată, rest de plată 50% cu billet la ordin sau cec emis şi înmânat în momentul comenzii

Plăţile se efectuează la valoarea sumei de plată plus TVA.

Termenul de plată implicit al facturilor emise de Sartorom este de 5 zile calendaristice.

Pentru nerespectarea termenului de plată, cumpărătorului i se vor percepe penalităţi de 0,15 % pentru fiecare zi de întîrziere, calculate la suma restantă. Cuantumul penalităţilor poate depăşi debitul iniţial.

Toate platile efectuate pe baza unor cotatii emise în moneda Euro vor fi calculate la facturare la cursul RON/EUR al BNR +1% din data facturii. Proprietatea mărfii se transferă cumpărătorului numai după achitarea integrală a acesteia.

6. Livrare, termen de livrare

Orice comandă are ca bază de calcul al termenului de livrare termenul de livrare specificat de către producătorul mărfii, plus perioada de procesare a comenzii şi durata transportului şi manipulării mărfii pe teritoriul României, între diferitele depozite sau puncte de lucru. Termenul de livrare este enunţat orientativ în ofertă şi confirmat ferm în confirmarea de comandă.

Marfa se se ridică de către cumpărător de la punctul de lucru al vânzătorului sau se livrează, după caz, la sediul cumpărătorului de către delegatul vânzătorului, curierat, transportator, cărăuș, în funcţie de cele convenite pe baza ofertei comerciale.

Serviciile de asemenea se pot efectua la sediul Sartorom sau la sediul beneficiarului, în funcţie de cele convenite pe baza ofertei de servicii/devizului.

Termenele de execuţie orientative al serviciilor sunt stipulate în ofertele de servicii sau în devize, respectiv în confirmările de comandă.

Toate termenele de livrare/execuţie intră în vigoare de la data plăţii anticipate sau emiterea biletului la ordin/cec de către beneficiar.

Urgentarea livrării faţă de termenele uzuale poate fi realizată prin livrarea mărfii prin curier rapid direct la sediul beneficiarului, acesta din urmă suportând costurile suplimentare.

Sartorom nu este responsabilă de întârzierile de livrare cauzate de producător, dar are obligaţia de a le aduce la cunoştinţa beneficiarului de îndată ce a fost informată de către producător.

7. Recepţie

Beneficiarul are obligaţia de a-şi însuşi prin semnătura unei persoane împuternicite, cu mentionarea numelui acesteia in clar, şi ştampilă prestarea serviciilor de către Sartorom pe un document emis de aceasta (factură, proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, raport de vizită de service etc.).

Dacă în termen de 5 zile calendaristice de la primirea mărfii/executării serviciului beneficiarul nu aduce la cunoştinţa Sartorom eventualele reclamaţii cu privire la cantitatea/conformitatea cu comanda/calitatea mărfii/serviciului livrat, acestea se consideră a fi recepţionate şi acceptate conform cerinţelor beneficiarului.

8. Instalarea maşinilor de încercări/aparatelor

8.1. Înainte de începerea montajului şi punerii în funcţiune a unor produse livrate, acolo unde este cazul, din partea beneficiarului trebuie create toate condiţiile necesare începerii imediate a lucrului de către personalul de service trimis de funizor, şi anume fără pericole pentru sănătatea sau viaţa acestuia şi fără întreruperi. Eventuale fundaţii din beton trebuie să fie deja complet legate şi uscate; silozurile sau depozitele de cereale trebuie să fie golite de marfă. Încăperile unde trebuie efectuate montajul şi punerea în funcţiune trebuie să fie protejate de condiţiile meteo exterioare, bine iluminate şi climatizate corespunzător (încălzite iarna respectiv aerisite/răcite vara).

8.2. Beneficiarul este în orice caz însărcinat cu preluarea următoarelor operaţiuni şi a costurilor aferente pentru ele:

descărcarea din mijlocul de transport şi deplasarea obiectului livrat la locul final de instalare
punerea la dispoziţie a personalului auxiliar considerat necesar şi solicitat de furnizor
punerea la dispoziţie a mijloacelor, instalaţiilor, materialelor, uneltelor şi substanţelor necesare montajului şi punerii în funcţiune a produselor livrate, precum şi de lumină, curent electric şi încălzire la locul de instalare.
încăperi adecvate cu posibilitate de încuiere la dispoziţia personalului de service trimis de furnizor şi pentru depozitarea de materiale şi unelte de către acesta.

8.3. În lipsa unor alte prevederi, costurile de montaj şi punere în funcţiune a produsului livrat precum şi cele de instruire a personalului operator cad în sarcina beneficiarului. Acestuia îi sunt facturate tarifele în vigoare ale Sartorom împreună cu eventuale sporuri pentru ore suplimentare sau lucru duminica sau de sărbători legale. Timpul de deplasare şi de aşteptare este considerat timp de lucru. Costurile de transport dus şi întors a personalului de service trimis de Sartorom, a bagajelor, uneltelor şi materialelor acestuia precum şi orice alte costuri legate de montajul şi punerea în funcţiune a produsului livrat cad de asemenea în sarcina beneficiarului.

8.4. Sartorom răspunde numai pentru folosirea corectă a produsului livrat, conform manualului de utilizare al acestuia. Sartorom nu răspunde pentru lucrări ale personalului său sau ale unui alt personal auxiliar, care nu au legătură cu produsul livrat sau cu montajul sau punerea în funcţiune a acestuia, sau care au fost însărcinate de către beneficiar.

8.5. Etalonările la locul de utilizare din cadrul locaţiei beneficiarului nu sunt incluse în serviciile de instalare şi punere în funcţiune. Ele pot fi comandate, dacă beneficiarul doreşte acest lucru, separat şi înaintea instalării şi punerii în funcţiune. Beneficiarul are obligaţia de a asigura toate condiţiile necesare desfăşurării etalonărilor conform SR EN ISO/CEI 17025 :2005. Costurile pentru o eventuală aprobare sau prezenţă înainte de, în timpul sau după instalare sau etalonare din partea unor organe ale statului sunt preluate de beneficiar. Aparate speciale de verificare necesare în acest scop pot fi puse la dispoziţie spre închiriere de către Sartorom.

9. Garanţie

Sartorom răspunde pe durata garanţiei acordate de către producător pentru defecte ale produselor livrate. Termenul de garanţie este stipulat în ofertă şi în confirmarea de comandă. În cazul unui defect, Sartorom are dreptul de a alege între repararea sau înlocuirea acelui produs. Intervenţiile în garanţie se realizează gratuit, ca piese şi manoperă, la sediul Sartorom. Pentru interventii în garanție la sediul beneficiarului Sartorom facturează cheltuielile de deplasare ale delegatului său.

Nu fac obiectul garantiei revizii, reajustari, recalibrari, etalonări sau verificari metrologice periodice ale aparatelor.

În cazul aparatelor de măsură care necesită etalonare, beneficiarul este informat prin prezenta că etalonarea reprezintă un serviciu separat faţă de livrarea propriu-zisă a mărfii. Livrarea unui aparat în stare neetalonată, ca urmare a necomandării de către beneficiar a etalonării, nu reprezintă motiv de reclamare a bunei funcţionări, de reclamare a garanţiei sau chiar de returnare a aparatelor comandate.

Beneficiarul are obligatia sa manipuleze, sa conserve si sa foloseasca aparatele conform instructiunilor de utilizare date de furnizor.

Furnizorul nu răspunde pentru deficienţele apărute ca urmare a nerespectării instructiunilor de utilizare de către beneficiar.

10. Răspundere

Beneficiarul este singurul responsabil pentru conformitatea mărfurilor comandate cu necesităţile şi cerinţele sale, inclusiv identificarea corectă a produselor comandate după codul lor de comandă. Pentru informarea corectă a beneficiarului, Sartorom îi pune la dispoziţie acestuia pliante, date tehnice, adresele site-urilor web ale producătorilor mărfii, pe care beneficiarul este îndemnat să le studieze temeinic înaintea comenzii. Sartorom nu este responsabilă pentru neconformităţile comenzilor beneficiarului cu necesităţile acestuia.

Sartorom este responsabilă să livreze marfa corect, conform specificaţiilor comenzii primite (să livreze exact acele coduri de marfă care i-au fost comandate) şi confirmate, şi să înlocuiască produse livrate greşit pe propria cheltuială.

11. Dreptul de proprietate

Sartorom rămâne în proprietatea tuturor produselor livrate până la încasarea completă a contravalorii acestora şi este îndreptăţită să se retragă din contract în cazul în care beneficiarul întârzie cu plata. Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze produsele livrate de Sartorom pe toată durata păstrării dreptului de proprietate a acesteia asupra lor.

Beneficiarul trebuie să asigure în acest timp efectuarea de către Sartorom a tuturor lucrărilor de întreţinere prevăzute sau de reparaţii necesare. Suplimentar, beneficiarul trebuie să marcheze produsele livrate de Sartorom, încă neachitate în mod legal ca fiind în proprietatea firmei Sartorom.

12. Forţă majoră

Părţile sunt exonerate de răspundere în cazul apariţiei situaţiei de forţă majoră. Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment imprevizibil şi de neevitat apărut independent de voinţa părţilor.

Circumstanţele forţei majore pot include, fără limitare, războaie, revolte, decizii legale guvernamentale, greve, şi alte acţiuni şi circumstanţe care sunt în afara contractului oricarei părţi care a suferit din aceasta cauză, cu condiţia ca astfel de circumstanţe să nu fie puse în sarcina părţii care a invocat forţa majoră. Partea care intră sub incidenţa forţei majore trebuie să notifice în scris celeilalte părţi într-o perioadă de maximum 5 zile, menţionînd cauza forţei majore, urmând să o probeze in 15 zile. Comunicarea se va efectua prin fax, urmat de scrisoare recomandată.

Necomunicarea în termenul indicat mai sus a existenţei cazului de forţă majoră nu dă dreptul părţii în culpă să se prevaleze de existenţa acestuia.

Dacă în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, acesta nu încetează, părţile pot conveni o înţelegere amiabilă printr-un act adiţional.

Pe durata forţei majore partea care nu şi-a putut îndeplini obligaţiile contractuale, nu datorează penalităţi celeilalte părţi iar termenul de livrare se decalează în mod corespunzător, cu perioada respectivă.

13. Litigii

Eventualele litigii decurgînd din executarea prezentelor condiţii comerciale se vor soluţiona mai întâi pe cale amiabilă. În situaţia în care această cale nu va duce la rezolvarea litigiului, acesta va fi supus spre soluţionare instanţei de judecată a sectorului 1 Bucureşti.

14. Păstrarea confidenţialităţii

Beneficiarul este obligat să menţină secrete orice informaţii de tip individual primite de la Sartorom, în special de preţ sau legate de planuri constructive ale produselor comercializate şi care nu sunt publicate pe site-ul Sartorom sau pe site-urile partenerilor Sartorom – de exemplu oferte de preţ individuale sau confirmări de comandă, scheme constructive sau electrice etc.

Nu este permisă dezvăluirea acestora nici către alţi potenţiali beneficiari şi sub nici o formă firmelor concurente cu Sartorom.

15. Prescriere

Toate pretenţiile beneficiarului – din orice fel de motive juridice – nereclamate în termen de un an, se prescriu.

16. Dispozitii finale

Neaplicarea ca nefăcând obiectul tranzacţiei comerciale a uneia sau mai multora dintre clauzele de mai sus nu alterează valabilitatea clauzelor rămase. Într-un astfel de caz se aplică acele clauze care descriu cel mai bine scopul economic şi legal al clauzelor neaplicate.

Condiţiile contractuale prezente se completează cu prevederile Codului Comercial, Codului Civil şi ale celorlalte dispoziţii legale în materie comercială.

Valabilitate: din 12 noiembrie 2015 până la intrarea în vigoare a unei ediţii revizuite.

Descărcați de aici varianta PDF a Condiţiilor generale comerciale