Comunicat de presă

Vezi documentul in format pdf (click aici)

image-comunication

Comunicat de presă

Data: 25.10.2021  

Anunț începere proiect proiect „Creșterea competitivității întreprinderii SARTOROM IMPEX S.R.L. prin achiziția de active corporale și necorporale”

 

  • titlul proiectului:Creșterea competitivității întreprinderii SARTOROM IMPEX S.R.L. prin achiziția de active corporale și necorporale
  • numele beneficiarului: SARTOROM IMPEX S.R.L.
  • al programului: Programul Operațional Regional 2014‐2020
  • al Autorității de Management (MLPDA: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
  • al Organismului Intermediar: ADR NORD EST
  • valoarea totală a proiectului a proiectului: 1.971.007,45 RON
  • finanțarea nerambursabilă: 1.184.031,71 RON
  •  data începerii și data finalizării: 01.11.2019 – 30.11.2022
  • codul MySMIS: 135678
  • obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale în cadrul firmei SARTOROM IMPEX S.R.L. prin extinderea capacității unei unități existente prin creșterea volumului cel puțin unui serviciu dar și diversificarea serviciilor prestate prin servicii care nu au fost prestate anterior la punctul de lucru unde se dorește implementarea prezentului proiect.

 

Proiectul “Creșterea competitivității întreprinderii SARTOROM IMPEX S.R.L. prin achiziția de active corporale și necorporale” (titlul proiectului), cod MySMIS 135678, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014‐2020 este implementat de către SARTOROM IMPEX S.R.L. și are o valoare totală de 1.971.007RON, din care 1.184.031,71 RON reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014‐2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord Est. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.11.2019 – 30.11.2022.

Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent „Programul Operaţional Regional (POR) 2014‐2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderii capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume

 

                    

 

www.inforegio.ro  |   facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

principal-image-article

 

îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM‐uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Obiectivele specifice al proiectului propus, care contribuie la realizare obiectivului general, sunt următoarele:

‐ diversificarea procesului de prestare servicii a societății SARTOROM IMPEX S.R.L. prin introducerea unor servicii care nu au fost anterior prestate de către societate în unitatea vizată de investiție;

‐ îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr‐o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor respectiv introducerea unor metode specifice pentru minimizarea deșeurilor în perioada de implementare al proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului;

‐ creșterea competitivității firmei pe piața de profil națională și internațională prin: acreditarea laboratorului de la punctul de lucru din municipiul Iași și certificarea serviciilor (ISO 17 045); certificarea și implementarea sistemului de management integrat ISO 9001 (sistem de management al calității), ISO 14001 (sistem de management de mediu) și ISO 45001:2018 (sistem de management al sănătății și securității în muncă) implicit creșterea dimensiunii pieței țintă prin participarea la târguri/expoziții internaționale în calitate de expozant;

 image

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 ‐ 2020

image-footer-art

www.inforegio.ro  |   facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.