Condiții generale comerciale

Condiţii Generale Comerciale pentru Livrări de Produse şi Servicii ale Sartorom Impex SRL

1. Preambul

Definiţii şi prescurtări:

 • Beneficiar: cumpăratorul produselor sau serviciilor livrate de compania Sartorom Impex SRL.
 • Sartorom: pentru societatea comercială sau firma Sartorom Impex SRL şi
 • CGC: pentru Condiţii Generale Comerciale.

Condiţiile Generale Comerciale (CGC) de mai jos sunt valabile pentru şi se aplică tuturor ofertelor de livrări produse şi servicii ale firmei Sartorom, pentru îndeplinirea îndatoririlor rezultate din acceptarea comenzilor beneficiarilor, pentru confirmările de comandă, devizele, facturile şi alte documente emise de firmă către beneficiari. Acestea sunt valabile şi pentru orice viitoare relaţii de afaceri, neexistând obligatia menţionării lor în mod special. Confirmări din partea beneficiarului cu referire la propriile sale condiţii de afaceri sau achiziţie sunt declarate prin prezenta în mod explicit ca nefiind valabile, în cazul în care contravin CGC Sartorom. Contractele comerciale de furnizare produse şi servicii emise de către Sartorom înglobează prevederile CGC, acolo unde nu sunt specificate distinct alte condiţii sau unde subiectul nu este tratat deloc. Eventuale abateri de la aceste condiţii de afaceri sunt luate în considerare numai cu confirmarea prealabilă în scris a firmei Sartorom. Emiterea comenzilor ferme către Sartorom de către beneficiari presupune acceptarea implicită a CGC ale firmei Sartorom.

2. Oferte

Ofertele Sartorom au valabilitate implicită de:

 • 30 de zile de la data emiterii pentru ofertele emise în Euro
 • 5 zile de la data emiterii pentru ofertele emise în RON

Acceptarea ofertei de către beneficiar la o dată ulterioară expirării ofertei nu obligă firma Sartorom la menţinerea preţului ofertat.

Beneficiarul are responsabilitatea verificării conformitatăţii tehnice a ofertei cu standardele, cerinţele şi necesităţile sale. Marfa livrată nu poate fi refuzată de beneficiar pe motiv că nu corespunde unui anumit standard, anumitei norme sau cerinţe, dacă acestea nu au fost menţionate în scris explicit în procesul de ofertare şi definire tehnică.

Sartorom nu este responsabilă pentru anulări ale valabilităţii ofertei în situaţiile în care în termenul de valabilitate al ofertei producătorul sistează producţia mărfii ofertate sau înlocuieşte acea marfă cu alta de generaţie mai nouă, modificând caracteristici tehnice şi/sau de preţ. Sartorom va informa în cazul unei comenzi emise pe baza respectivei oferte beneficiarul asupra schimbărilor survenite, urmând a decide de comun acord asupra procedurilor ulterioare.

Preţurile din magazinul online îşi modifică zilnic valoarea in RON în funcţie de cursul valutar şi sunt valabile doar în ziua   respectivă pentru plata prin card sau online. Preţurile în EUR, USD, GBP sau CHF se modifică doar la modificarea listei de preţuri de către producător sau cu ocazia unei promoţii. Sartorom va opera schimbările de preţ în magazinul online fără notificări prealabile.

3. Comenzi

Comenzile beneficiarilor către Sartorom sunt luate în considerare dacă sunt emise pe foaie cu antet cu toate datele de identificare, semnate de către o persoană împuternicită, cu precizarea funcţiei deţinute, şi ştampilate. Ele pot fi trimise pe fax;   ca fişier pdf semnat electronic; scanate pe e-mail sau trimise în original prin poştă sau curier la sediul Sartorom.

Comenzile telefonice sau prin e-mail simplu au valoare informativă şi trebuie urmate de comanda formală descrisă mai sus.

Multi furnizori din portofoliul Sartorom acceptă doar comenzi de o valoare minimă de 500 €. Pentru a accepta totuşi comenzi mai mici decât această sumă, Sartorom vine în întâmpinarea beneficiarilor prin opţiunile:

 • Comenzile vor sta în aşteptare până la cuplarea lor cu alte comenzi ale altor beneficiari până la convergenţa sumei de 500 €, sau
 • beneficiarul achită costurile suplimentare generate de comanda sa (transport, procesare la producător) Valorile comenzilor de servicii nu sunt condiţionate de o sumă minimă.

Cumpărăturile din magazinul online nu sunt condiţionate de o valoare minimă.

SARTOROM IMPEX S.R.L

 

Tel: 021.255.31.32

Şos. Bucureşti-Măgurele nr. 232

 Cont: RO05 BACX 0000 0045 1629 2000

Fax: 021.255.30.66

051434 Bucureşti 5

deschis la UNICREDIT Bank

info@sartorom.ro

J40/15959/1991

Cont: RO37 TREZ 7005 069X XX00 3185

www.sartorom.ro

RO378562

deschis la ATCPMB

4. Condiţii şi costuri de anulare a comenzii

Beneficiarul are la dispozitie 3 zile lucrătoare pentru a anula comenzi uzuale şi 1 zi lucrătoare pentru a anula comenzi din magazinul online. Comenzile de livrări urgente nu se pot anula.

În mod absolut excepţional, o comandă poate fi anulată numai dacă producătorul îşi dă acordul de a nu mai livra, respectiv de a accepta returnarea marfii, şi cu suportarea de către beneficiar a costurilor de anulare, care pot include transportul, asigurarea, costuri de manipulare, operare, procesare a comenzii etc. şi care fie se reţin din avansul plătit, fie se facturează separat.

Marfa se acceptă retur numai în ambalaj original, în perfectă stare de funcţionare şi fără urme de uzură.

Neîndeplinirea condiţiilor de anulare şi/sau returnare stipulate mai sus obligă beneficiarul la achitarea integrală a comenzii.

5. Modalităţi de plată. Termen de plată. Penalităţi de întârziere la plată. Curs valutar.

Plata se efectuează de către cumpărător, la alegere, astfel:

 • în numerar contra factură şi chitanţă pentru sume de maxim 5000 RON
 • bilet la ordin, pentru toată suma comenzii, la emiterea acesteia
 • cec pentru toată suma comenzii, la emiterea acesteia.
 • ordin de plată pentru toată suma comenzii, la emiterea acesteia
 • avans 50% cu ordin de plată, rest de plată 50% cu bilet la ordin sau cec emis şi înmânat în momentul comenzii
 • prin card în magazinul online.

În cazul plăţii cu bilet la ordin sau cec, Sartorom le va accepta doar după ce cumpărătorul trimite pe mail, fax sau în original, un extras de cont al firmei şi o copie a specimenului de semnături în bancă aferente contului înscris pe efectul comercial.

Plăţile se efectuează la valoarea sumei nete de plată plus TVA.

Termenul de plată implicit al facturilor emise de Sartorom este de 5 zile calendaristice de la data emiterii.

Pentru nerespectarea termenului de plată, cumpărătorului i se vor percepe penalităţi de 0,15 % pentru fiecare zi de întîrziere, calculate la suma restantă. Cuantumul penalităţilor poate depăşi debitul iniţial.

În situaţia în care cumpărătorul nu mai doreşte achizitionarea produsului contractat/comandat şi refuză recepţia lui, suma achitată cu titlu de avans va fi reţinută de către vânzător cu titlu de daune materiale.

Toate platile efectuate pe baza unor cotatii emise în moneda Euro vor fi calculate la facturare la cursul RON/EUR al BNR +1% din data facturii. Proprietatea mărfii se transferă cumpărătorului numai după achitarea integrală a acesteia.

6. Livrare, termen de livrare

Orice comandă are ca bază de calcul al termenului de livrare termenul de livrare specificat de către producătorul mărfii, plus perioada de procesare a comenzii şi durata transportului şi manipulării mărfii pe teritoriul României, între diferitele depozite sau puncte de lucru. Termenul de livrare este enunţat orientativ în ofertă şi confirmat ferm în confirmarea de comandă.

Marfa se ridică de către cumpărător de la punctul de lucru al vânzătorului sau se livrează, după caz, la sediul cumpărătorului de către delegatul vânzătorului, curier, transportator, cărăuș, în funcţie de cele convenite pe baza ofertei comerciale.

Serviciile de asemenea se pot efectua la sediul Sartorom sau la sediul beneficiarului, în funcţie de cele convenite pe baza ofertei de servicii/devizului.

Termenele de execuţie orientative al serviciilor sunt stipulate în ofertele de servicii sau în devize, respectiv în confirmările de comandă.Toate termenele de livrare/execuţie intră în vigoare de la data plăţii anticipate sau emiterea biletului la ordin/cec de către beneficiar. Urgentarea livrării faţă de termenele uzuale poate fi realizată prin livrarea mărfii prin curier rapid direct la sediul beneficiarului, acesta din urmă suportând costurile suplimentare.

Sartorom nu este responsabilă de întârzierile de livrare cauzate de producător, dar are obligaţia de a le aduce la cunoştinţa beneficiarului de îndată ce a fost informată de către producător.

7. Recepţie

Beneficiarul are obligaţia de a-şi însuşi prin semnătura unei persoane împuternicite, cu mentionarea numelui acesteia în clar şi ştampilă, livrarea produselor sau prestarea serviciilor de către Sartorom pe un document emis de aceasta (factură, proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, raport de vizită de service etc.). Dacă beneficiarul refuză semnarea unui act de recepţie, trebuie să fundamenteze în scris acest refuz. Fără documente scrise din partea beneficiarului, marfa sau serviciul se consideră recepţionate în termen de 5 zile de la livrare.

Dacă în termen de 5 zile calendaristice de la primirea mărfii/executării serviciului beneficiarul nu aduce la cunoştinţa Sartorom eventualele reclamaţii cu privire la cantitatea/conformitatea cu comanda/calitatea mărfii/serviciului livrat, acestea se consideră a fi recepţionate şi acceptate conform cerinţelor beneficiarului.

În situaţia în care cumpărătorul nu mai doreşte achizitionarea produsului contractat/comandat şi refuză recepţia lui, suma achitată cu titlu de avans va fi reţinută de către vânzător cu titlu de daune materiale.

8. Instalarea maşinilor de încercări/aparatelor

 1. Înainte de începerea montajului şi punerii în funcţiune a unor produse livrate, acolo unde este cazul, din partea beneficiarului trebuie create toate condiţiile necesare începerii imediate a lucrului de către personalul de service trimis de Sartorom, şi anume fără pericole pentru sănătatea sau viaţa acestuia şi fără întreruperi. Eventuale fundaţii din beton trebuie să fie deja complet legate şi uscate; silozurile sau depozitele de cereale trebuie să fie golite de marfă. Încăperile unde trebuie efectuate montajul şi punerea în funcţiune trebuie să fie protejate de condiţiile meteo exterioare, bine iluminate şi climatizate corespunzător (încălzite iarna respectiv aerisite/răcite vara).
 2. Beneficiarul este în orice caz însărcinat cu preluarea următoarelor operaţiuni şi a costurilor aferente pentru ele:
  • descărcarea din mijlocul de transport şi deplasarea obiectului livrat la locul final de instalare
  • punerea la dispoziţie a personalului auxiliar considerat necesar şi solicitat de furnizor
  • punerea la dispoziţie a mijloacelor, instalaţiilor, materialelor, uneltelor şi substanţelor necesare montajului şi punerii în funcţiune a produselor livrate, precum şi de lumină, curent electric, instalaţii hidraulice şi pneumatice (după caz) şi încălzire la locul de instalare.
  • încăperi adecvate cu posibilitate de încuiere la dispoziţia personalului de service trimis de furnizor şi pentru depozitarea de materiale şi unelte de către acesta.

Dacă beneficiarul nu asigură toate condițiile enumerate mai sus pentru o bună efectuare a punerii în funcțiune, iar delegatul Sartorom se deplasează iuntil la sediul beneficiarului, se consideră ca dată de punere în funcțiune data primei deplasări a reprezentantului Sartorom, dată de la care curge obligația de plată a beneficiarului, urmând ca o altă deplasare a delegatului furnizorului să se efectueze contra cost la o altă dată stabilită de comun acord. În același timp, beneficiarul este obligat la plata facturii produsului, indiferent de noua dată de punere în funcțiune stabilită.

 1. În lipsa unor alte prevederi, costurile de montaj şi punere în funcţiune a produsului livrat precum şi cele de instruire a personalului operator cad în sarcina beneficiarului. Acestuia îi sunt facturate tarifele în vigoare ale Sartorom împreună cu eventuale sporuri pentru ore suplimentare sau lucru duminica sau de sărbători legale. Timpul de deplasare şi de aşteptare este considerat timp de lucru. Costurile de transport dus şi întors al personalului de service trimis de Sartorom, al bagajelor, uneltelor  şi materialelor acestuia precum şi orice alte costuri legate de montajul şi punerea în funcţiune a produsului livrat cad de   asemenea în sarcina beneficiarului.
 2. Sartorom răspunde numai pentru folosirea corectă a produsului livrat, conform manualului de utilizare al acestuia. Sartorom nu răspunde pentru lucrări ale personalului său sau ale unui alt personal auxiliar, care nu au legătură cu produsul livrat şi cu montajul sau punerea în funcţiune a acestuia. Sartorom nu este responsabilă pentru defecţiuni ale instalaţiilor de deservire a aparatelor livrate care au fost realizate de firme terţe, însărcinate de către beneficiar – de exemplu reţea electrică, conducte pentru agent termic etc. Sartorom nu răspunde pentru deteriorarea aparatelor livrate din cauza unor furtuni cu descărcări electrice, care ard reţeaua electrică şi echipamentele beneficiarului, chiar dacă acestea se află în perioada de garanţie.
 3. Etalonările la locul de utilizare din cadrul locaţiei beneficiarului nu sunt incluse în serviciile de instalare şi punere în funcţiune. Ele pot fi comandate, dacă beneficiarul doreşte acest lucru, separat şi înaintea instalării şi punerii în funcţiune. Beneficiarul are obligaţia de a asigura toate condiţiile necesare desfăşurării etalonărilor conform SR EN ISO/CEI 17025 :2005.
 4. Instalări de aparate NIR şi umidometre cu aprobare de model. Sartorom livrează aparatele NIR cu calibrările realizate de producătorul acestora şi definite ca parametri şi agreeate cu beneficiarul în procesul de ofertare. Sartorom nu calibrează la  instalare aparatele NIR suplimentar faţă de cele de mai sus şi nici nu garantează acurateţea rezultatelor pe probele beneficiarului. La cerere şi contra cost Sartorom poate efectua ajustări ale calibrărilor cu probe cu parametri cunoscuţi puse la dispoziţie în    număr suficient de către beneficiar.

Sartorom livrează umidometrele şi aparatele NIR care au aprobare de model pentru parametrul umiditate cu buletin de verificare iniţială. Măsurătorile efectuate de aceste aparate au fost verificate şi considerate admise prin emiterea buletinului de verificare metrologică, deci beneficiarul le va accepta ca atare fără a pune în discuţie acurateţea lor.

 1. Excluderi

Sartorom nu va oferta si nu va realiza în cadrul instalărilor de aparate lucrări de tâmplărie; construcţii civile; sudură; conexiuni electrice (conexiunile electrice ale aparatelor livrate de Sartorom la reteaua de 400 V trebuie realizate de catre un electrician autorizat al beneficiarului) , hidraulice, pneumatice; dezasamblare şi dezafectare de instalaţii existente; lucrări de izolare; transportul aparaturii de la locul în care a fost livrată de transportator la amplasamentul final – locul instalării; ridicare şi manipulare marfă; calcul structural sau seismic; teste de compatibilitate electromagnetică şi nu livrează gaze ca oxigen, acetilenă, azot etc., nici alte substanţe ca agent termic, frigorific etc.. Aprovizionarea şi achitarea contravalorii acestora cad în responsabilitatea exclusivă a beneficiarului (chiar dacă sunt necesare funcţionării aparatului livrat), care trebuie să le pună la dispoziţie la instalare dacă sunt necesare.

9. Garanţie

Sartorom răspunde pe durata garanţiei acordate de către producător pentru defecte ale produselor livrate. Termenul de garanţie este stipulat în ofertă şi în confirmarea de comandă. În cazul unui defect, Sartorom are dreptul de a alege între repararea sau înlocuirea acelui produs. Intervenţiile în garanţie se realizează gratuit, ca piese şi manoperă, la sediul Sartorom. Pentru interventii în garanție la sediul beneficiarului Sartorom facturează cheltuielile de deplasare ale delegatului său.

Nu fac obiectul garantiei revizii, reajustari, recalibrari, etalonări sau verificari metrologice periodice ale aparatelor.

În cazul aparatelor de măsură care necesită etalonare, beneficiarul este informat prin prezenta că etalonarea reprezintă un serviciu separat faţă de livrarea propriu-zisă a mărfii. Livrarea unui aparat în stare neetalonată, ca urmare a necomandării de către beneficiar a etalonării, nu reprezintă motiv de reclamare a bunei funcţionări, de reclamare a garanţiei sau chiar de returnare a aparatelor comandate.

Beneficiarul are obligatia sa manipuleze, să conserve şi să folosească aparatele conform instrucţiunilor de utilizare date de Sartorom şi de producătorul aparatelor. Sartorom nu răspunde pentru deteriorarea aparatelor livrate din cauza unor furtuni cu descărcări electrice, care ard reţeaua electrică şi echipamentele beneficiarului, chiar dacă acestea se află în perioada de garanţie.

Sartorom nu răspunde pentru deficienţele apărute ca urmare a nerespectării instructiunilor de utilizare de către beneficiar.

10. Răspundere

Beneficiarul este singurul responsabil pentru conformitatea mărfurilor comandate cu necesităţile şi cerinţele sale, inclusiv identificarea corectă a produselor comandate după codul lor de comandă. Pentru informarea corectă a beneficiarului, Sartorom îi pune la dispoziţie acestuia pliante, date tehnice, adresele site-urilor web ale producătorilor mărfii, pe care beneficiarul este îndemnat să le studieze temeinic înaintea comenzii. Sartorom nu este responsabilă pentru neconformităţile comenzilor beneficiarului cu necesităţile acestuia.

Sartorom este responsabilă să livreze marfa corect, conform specificaţiilor comenzii primite (să livreze exact acele coduri de     marfă care i-au fost comandate) şi confirmate, şi să înlocuiască produse livrate greşit din culpa Sartorom pe propria cheltuială. Sartorom  nu este responsabilă pentru niciun fel de daune sau pierderi pe care beneficiarul le-ar  putea avea datorită întârzierilor    la livrare sau disfuncţionalităţilor aparatelor deja livrate. Orice pretenţie a  beneficiarului se limitează  la  penalităţi  de întârziere şi la solicitarea reparaţiei instrumentelor cu funcţionare defectuoasă.

11. Dreptul de proprietate

Sartorom rămâne în proprietatea tuturor produselor livrate până la încasarea completă a contravalorii acestora şi este îndreptăţită să se  retragă din contract în cazul în care beneficiarul întârzie cu plata. Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze produsele     livrate de Sartorom pe toată durata păstrării dreptului de proprietate a acesteia asupra lor.

Beneficiarul trebuie să asigure în acest timp efectuarea de către Sartorom a tuturor lucrărilor de întreţinere prevăzute sau de reparaţii necesare. Suplimentar, beneficiarul trebuie să marcheze produsele livrate de Sartorom, încă neachitate în mod legal ca fiind în proprietatea firmei Sartorom.

 1. Portalul clientului

Sartorom pune la dispoziţie beneficiarilor săi un portal web, cuplat cu ERP-ul Sartorom, cu ajutorul căruia clientul îşi poate   gestiona comenzile, facturile, contractele şi asseturile (aparatele din parcul propriu, prinse în planul de mentenanţă Sartorom). În acest sens, persoanele împuternicite de către beneficiar să opereze în portal vor prezenta o împuternicire scrisă, semnată şi ştampilată de către administratorul firmei beneficiarului (Sartorom poate pune la dispoziţie un model). Beneficiarul este obligat    să informeze Sartorom la plecarea din firmă a persoanei împuternicite, sau dacă intenţionează să aloce alt  împuternicit, pentru a    i se retrage drepturile de acces în portal primului şi aloca altcuiva.

13. Forţă majoră

Părţile sunt exonerate de răspundere în cazul apariţiei situaţiei de forţă majoră. Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment imprevizibil şi de neevitat apărut independent de voinţa părţilor.

Circumstanţele forţei majore pot include, fără limitare, războaie, revolte, decizii legale guvernamentale, greve, şi alte acţiuni şi circumstanţe care sunt în afara contractului oricarei părţi care a suferit din aceasta cauză, cu condiţia ca astfel de circumstanţe   să nu fie puse în sarcina părţii care a invocat forţa majoră. Partea care intră sub incidenţa forţei majore trebuie să notifice în    scris celeilalte părţi într-o perioadă de maximum 5 zile, menţionînd cauza forţei majore, urmând să o probeze in 15 zile.

Comunicarea se va efectua prin fax, urmat de scrisoare recomandată. Necomunicarea în termenul indicat mai sus a existenţei cazului de forţă majoră nu dă dreptul părţii în culpă să se prevaleze de existenţa acestuia. Dacă în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, acesta nu încetează, părţile pot conveni o înţelegere amiabilă printr-un act adiţional. Pe durata forţei majore partea care nu şi-a putut îndeplini obligaţiile contractuale,  nu datorează penalităţi celeilalte părţi iar termenul de livrare     se decalează în mod corespunzător, cu perioada respectivă.

14. Litigii

Eventualele litigii decurgînd din executarea prezentelor condiţii comerciale se vor soluţiona mai întâi pe cale  amiabilă. În situaţia  în care această cale nu va duce la rezolvarea litigiului, acesta va fi supus spre soluţionare instanţei de judecată a sectorului 1 Bucureşti.

15. Păstrarea confidenţialităţii. Clauză de nerecrutare personal.

Beneficiarul este obligat să menţină secrete orice informaţii de tip individual primite de la Sartorom, în special de preţ sau legate de planuri constructive ale produselor comercializate şi care nu sunt publicate pe site-ul Sartorom sau pe site-urile partenerilor Sartorom – de exemplu oferte de preţ individuale sau confirmări de comandă, scheme constructive sau electrice etc.

Nu este permisă dezvăluirea acestora nici către alţi potenţiali beneficiari şi sub nici o formă firmelor concurente cu Sartorom. Beneficiarul se obligă să nu recruteze direct sau prin terţi (agenţii de recrutare, headhunteri) personal de la Sartorom. În caz contrar beneficiarul datorează firmei Sartorom daunele aferente.

16. Prescriere

Toate pretenţiile beneficiarului – din orice fel de motive juridice – nereclamate în termen de un an, se prescriu.

17. Dispozitii finale

Neaplicarea ca nefăcând obiectul tranzacţiei comerciale a uneia sau mai multora dintre clauzele de mai sus nu alterează valabilitatea clauzelor rămase. Într-un astfel de caz se aplică acele clauze care descriu cel mai bine scopul economic şi legal al clauzelor neaplicate.Condiţiile contractuale prezente se completează cu prevederile Codului Comercial, Codului Civil şi ale celorlalte dispoziţii legale în materie comercială.

Valabilitate: din 1 septembrie 2021 până la intrarea în vigoare a unei ediţii revizuite.